Metodika rada školskog pedagoga

Omogućiti studentima razvoj osnovnih metodičkih kompetencija u području planiranja i programiranja rada pedagoga i škole. Osposobiti buduće pedagoge za razumijevanje, kreiranje, istraživanje i razvoj te praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog, savjetodavnog i timskog rada u različitim uvjetima. Upoznati pristupe i kriterije vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada te samovrednovanja uz refleksivni pristup.

CARNET - radionice

Ovaj kolegij služi za demonstraciju mogućnosti sustava Moodle u okviru CARNET-ovih radionica održanih za djelatnike AZOO-a i ASOO-a.

Metodologija pedagoškog istraživanja

Svrha ovog kolegija je upoznati studente sa specifičnostima različitih istraživačkih pristupa. Studenti će u okviru ovog kolegija naučiti pripremiti i ostvariti akcijsko istraživanje čija je svrha unapređenje nastavne prakse.

Teorije obrazovnih sustava

Upoznati studente s različitim teorijskim polazištima obrazovnih sustava, ciljevima obrazovanja, elementima obrazovnog sustava, iskustvima u ostvarivanju ciljeva obrazovanja, pojmom reforme obrazovanja i reformskim kretanjima u zemljama Europske unije s posebnim naglaskom na cjeloživotno obrazovanje.

Metodika odgoja

Cilj kolegija je upoznati različite teorijske orijentacije u poimanju odgoja i pojam odgoja. Razviti odgojni optimizam, te ovladati osnovnim odgojnim strategijama, metodama i postupcima.

Contemporary English Language

Cilj je kolegija unaprjeđivanje znanja studenata u usmenom i pismenom korištenju engleskog jezika, koje bi trebala odlikovati sve veća gramatička preciznost, tečnost i bogatstvo vokabulara, te sposobnost izražavanja kritičkog osvrta u raznim situacijama i kontekstima, osim toga cilj je i poučiti studente kako postati što samostalniji u učenju engleskog jezika.

Nastavnik: Vlatka Ivić

Korelacijsko-integracijski sustav

Ovaj kolegij usmjeren je ka proučavanju teorije korelacije i integracije kao i teorije međupredmetnih veza  i njihovoj  praktičnoj  primjeni  u nastavi Hrvatskoga jezika . U  korelacijsko-integracijskom sustavu književni sadržaj povezuje se sa sadržajima drugih umjetnosti (likovne, glazbene, scenske, filmske kulture) i drugim nastavnim područjima kao i nastavnim predmetima.

Nastavnik: Irena Krumes

E-mentorstvo

Ovaj dio elektroničkog sustava je namijenjen studentima koji su odlučili napisati diplomski radu u okviru nekog od kolegija koji predaje izv. prof. dr. sc. Branko Bognar. Studenti mogu koristiti forume i ostale resurse koji će im omogućiti uspješno dovršavanje svog diplomskog rada.
Nastavnik: Irena Krumes

Akcijska istraživanja u nastavi

Ovaj kolegij namijenjen je suradnji akcijskih istraživača - praktičara na svim razinama odgojnog sustava.