E-učenje u visokoškolskoj nastavi

Ovaj kolegij namijenjen je stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji žele uvesti e-učenje u svoju nastavu.

Stručno-pedagoška praksa

Studenta na praksu upućuje Učiteljski fakultet u Osijeku na osnovi Uputnice koja se dostavlja ravnatelju škole. Student na praksi boravi četiri tjedna. Nakon provedene prakse svaki student dobiva stručnu ocjenu mentora ili školskoga pedagoga o obavljenoj praksi i ona mora biti ovjerena u školi. Za vrijeme prakse student se pridržava propisa koji vrijede za sve učitelje škole (točno dolaženje na posao, pripremanje za hospitiranje u redovitoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima i dr.).  Svrha stručno-pedagoške prakse:

  • upoznati studente s ostvarenjem svrhe i zadaća nastave u nižim razredima   osnovne škole;
  • omogućiti veću samostalnost studenata u organizaciji i vođenju različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti;
  • razvoj kompetencija važnih za budući poziv;
  • poticanje studenata na inovacije u nastavi i cjeloživotnom obrazovanju.

Pedagogija

U okviru kolegija Pedagogija pokušat ćemo ostvariti odgoj koji možemo shvatiti kao društveni proces u kojemu sudionici odgojne prakse nastoje ostvarivati svoju bit, a to je čovjek kao slobodno i stvaralačko biće, koje je u stanju doživjeti drugog čovjeka kao svoju najvišu potrebu. Stvaralaštvo prethodnih generacija, odnosno postojeća kultura predstavlja temeljno polazište, ali ne i svrhu stvaralaštva, a time i odgoja. Stvaralački doprinos svih sudionika odgojnog procesa je ključna pretpostavka njegove uspješnosti.

Metodologija pedagoškog istraživanja

Svrha ovog kolegija je upoznati studente sa specifičnostima različitih istraživačkih pristupa. Studenti će u okviru ovog kolegija naučiti pripremiti i ostvariti akcijsko istraživanje čija je svrha unapređenje nastavne prakse.

Kreativnost u nastavi

Cilj kolegija je poticanje kreativnosti studenata, razumjeti važnost kreativnosti i stvaralaštva u postindustrijskom društvu te naučiti organizirati nastavne aktivnosti čija je svrha poticanje kreativnosti učenika.

Metodika odgoja

Cilj kolegija je upoznati različite teorijske orijentacije u poimanju odgoja i pojam odgoja. Razviti odgojni optimizam, te ovladati osnovnim odgojnim strategijama, metodama i postupcima.

Suvremeni engleski jezik

Cilj je kolegija unaprjeđivanje znanja studenata u usmenom i pismenom korištenju engleskog jezika, koje bi trebala odlikovati sve veća gramatička preciznost, tečnost i bogatstvo vokabulara, te sposobnost izražavanja kritičkog osvrta u raznim situacijama i kontekstima, osim toga cilj je i poučiti studente kako postati što samostalniji u učenju engleskog jezika.

Nastavnik: Vlatka Ivić

Korelacijsko-integracijski sustav

Ovaj kolegij usmjeren je ka proučavanju teorije korelacije i integracije kao i teorije međupredmetnih veza  i njihovoj  praktičnoj  primjeni  u nastavi Hrvatskoga jezika . U  korelacijsko-integracijskom sustavu književni sadržaj povezuje se sa sadržajima drugih umjetnosti (likovne, glazbene, scenske, filmske kulture) i drugim nastavnim područjima kao i nastavnim predmetima.

Nastavnik: Irena Krumes

Opća pedagogija

Usvajanje i definiranje temeljnih pedagoških pojmova te promišljanje pedagogije kao samostalne znanstvene, teorijske i prakseološke discipline u povezanosti i odnosu s drugim disciplinama. Definiranje i značajke odgoja kao predmeta pedagogije.
Osposobljavanje polaznika za trajno, cjeloživotno usavršavanje i kritički pristup te primjenu usvojenih spoznaja u svakodnevnom odgojnom djelovanju.

E-mentorstvo

Ovaj dio elektroničkog sustava je namijenjen studentima koji su odlučili napisati diplomski radu u okviru nekog od kolegija koji predaje izv. prof. dr. sc. Branko Bognar. Studenti mogu koristiti forume i ostale resurse koji će im omogućiti uspješno dovršavanje svog diplomskog rada.
Nastavnik: Irena Krumes